Now showing items 14515-14534 of 98348

  • Г. К. Татур - ученый, педагог, учитель 

   Немцов, В. Б.; Гецевич, Э. Г. (БНТУ, 2002)
   Немцов, В. Б. Г. К. Татур - ученый, педагог, учитель / В. Б. Немцов, Э. Г. Гецевич // Теоретическая и прикладная механика : межведомственный сборник научно-методических статей / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: И. П. Филонов [и др.]. – Минск : Технопринт, 2002. – С. 7-10.
   2021-05-18
  • Гiсторыя Беларусi 

   Багдановiч, А. Г.; Баландзін, К. І.; Багдановiч, А. Г.; Багдановiч, А. І.; Бяляеў, В. А.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Шчаўлiнскi, М. Б. (БНТУ, 2009)
   Праграма і планы семінарскіх заняткаў па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» распрацаваны на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г. (рэгістрацыйны № ТД-СГ.009/тып.) у адпаведнасці з вучэбнымі планамі БНТУ.
   2013-04-17
  • Гiсторыя Беларусi 

   Арбузаў, А. Ц.; Багдановіч, А. І.; Багдановіч, А. Г.; Баландзiн, К. I.; Братачкін, А. В.; Бяляеў, А. В.; Давыдовіч, А. В.; Кісялеў, В. К.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Лойка, Т. В.; Любы, А. У.; Мыцько, В. Р.; Тукала, С. М.; Хромчанка, Дз. М.; Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2009)
   На аснове сістэмна-храналагічнага падыходу праслежваецца гісторыя Беларусі перыядаў сярэднявечча, новага і навейшага часу, характэрныя рысы эканамічнага і палітычнага развіцця беларускіх зямель. Для студэнтаў і выкладчыкаў БНТУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.
   2012-05-07
  • Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi 

   Баландзін, К. І.; Хромчанка, Дз. М. (БНТУ, 2015)
   У выданні на падставе аналізу гістарычнага матэрыялу, змешчанага ў метадычнай літаратуры, гістарычных даследаваннях, дакументальных крыніцах, у сціслым выглядзе падаецца сістэматызаваная гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён, прасочваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у старажытнасці, у перыяды ўваходжання ...
   2015-04-29
  • Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi 

   Баландзiн, К. I.; Хромчанка, Дз. М. (БНТУ, 2009)
   На аснове аналiзу канкрэтна-гiстарычнага матэрыялу, змешчанага ў метадычнай лiтаратуры, гiстарычных даследаваннях, дакументальных крынiцах, у сцiслым выглядзе падаецца сiстэматызаваная гiсторыя Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён, праслежваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамiчнага, палiтычнага i культурнага развiцця беларускiх зямель у старажытны час, у перыяды ўваходжання ...
   2012-04-12
  • Гiсторыя Беларусi: метадычныя рэкамендацыi для падрыхтоўкi к практычным заняткам 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2015)
   Вучэбна-метадычны дапаможнік прадстаўляе сабою метадычныя рэкамендацыі для падрыхтоўкі к практычным заняткам па гісторыі Беларусі для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў БНТУ. Дапаможнік уключае рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў, пералік тэм практычных заняткаў і асноўныя пытанні для абмеркавання, тэмы рэфератаў, паведамленняў, прэзентацый, а таксама асноўную і ...
   2016-02-12
  • Гiсторыя культуры Беларусi 

   Хромчанка, Дз. М. (БНТУ, 2015)
   У вучэбна-метадычным дапаможніку на тэкставай і ілюстрацыйнай аснове раскрыта гісторыя развіцця культуры Беларусі з старажытнасці да цяперашняга часу. Матэрыял выкладзены ў цеснай сувязі з гістарычнымі працэсамі ў адпаведнасці з Праграмай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Гісторыя Беларусі». Выданне адрасуецца выкладчыкам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, усім, ...
   2015-03-23
  • Гiсторыя культуры Беларусi 

   Баландзiн, К. I. (БНТУ, 2014)
   У дапаможніку раскрыта гісторыя развіцця культуры Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён. Яна асветлена ў цеснай сувязі з гісторыяй Беларусі і культурнымі працэсамі, якія адбываліся ў розныя перыяды ў суседніх краінах і Еўропе ў цэлым. У дапаможніку адлюстравана творчасць дзеячаў культуры розных часоў, аналізуюцца працэсы адраджэння нацыянальнай культуры суверэннай Рэспублікі ...
   2014-12-01
  • Гаджеты носимой технологии 

   Савицкая, М. И. (БНТУ, 2014)
   Савицкая, М. И. Гаджеты носимой технологии / М. И. Савицкая // Новые направления развития приборостроения : материалы 7-й Международной студенческой научно-технической конференции, 23-25 апреля 2014 г. / редкол. О. К. Гусев [и др.]. – Минск, 2014. – С. 306.
   2014-09-23
  • Газ - горячая профессия 

   Махутина, О. И.; Павлова, Н. И. (БНТУ, 2020)
   Махутина, О. И. Газ - горячая профессия / О. И. Махутина, Н. И. Павлова // Сборник материалов Международной научно-практической конференции преподавателей "Современная наука и образование: актуальные вопросы и перспективы развития", 28 февраля 2020 [Электронный ресурс] / Филиал БНТУ "Минский государственный политехнический колледж" ; сост.: С. А. Квасюк [и др.]. – Минск : БНТУ, ...
   2020-05-14
  • Газапоршневые агрегаты 

   Николаенко, Д. В. (БНТУ, 2017)
   Николаенко, Д. В. Газапоршневые агрегаты / Д. В. Николаенко ; науч. рук. А. Ю. Кисляков // Актуальные проблемы энергетики : материалы 73-й научно-технической конференции студентов и аспирантов / Белорусский национальный технический университет, Энергетический факультет, Секция «Электрические станции». – Минск : БНТУ, 2017. – С. 83-84.
   2018-01-31
  • Газета БНТУ – зеркало вуза 

   Попкович, А. О.; Сапежинская, А. Ю. (БНТУ, 2011)
   Попкович, А. О. Газета БНТУ – зеркало вуза / А. О. Попкович, А. Ю. Сапежинская ; науч. рук. Д. Н. Хромченко // БПИ, БГПА, БНТУ – история, традиции, перспективы : материалы студенческой научно-практической конференции, посвящённой 90-летию БНТУ / редкол.: А. Н. Кукса, Л. А. Довнар. — Минск : БНТУ, 2011. – С. 16.
   2021-03-30
  • Газификация биомассы с последующим сжиганием генераторного газа с местными ископаемыми топливами 

   Кравченко, В. В.; Нагорнов, В. Н.; Бокун, И. А. (БНТУ, 2012)
   Кравченко В. В. Газификация биомассы с последующим сжиганием генераторного газа с местными ископаемыми топливами / В. В. Кравченко, В. Н. Нагорнов, И. А. Бокун // Перспективы развития энергетики в XXI веке : материалы II Республиканской научно-практической конференции, Минск, 11-13 мая 2011 г. - Минск : БНТУ, 2012. – С. 52.
   2013-03-06
  • Газификация биомассы – одно из направлений решения энергетической проблемы 

   Чиканов, С. И.; Маковеев, С. В. (БНТУ, 2015)
   Чиканов, С. И. Газификация биомассы – одно из направлений решения энергетической проблемы / С. И. Чиканов, С. В. Маковеев ; науч. рук. Э. М. Космачева // Актуальные проблемы энергетики : материалы 71-й научно-технической конференции студентов и аспирантов / Белорусский национальный технический университет, Энергетический факультет. Секция 5: Промышленная теплоэнергетика. – Минск ...
   2016-12-19
  • Газификация в синтезе Фишера-Тропша 

   Краецкая, О. Ф. (БНТУ, 2014)
   Краецкая, О. Ф. Газификация в синтезе Фишера-Тропша / О. Ф. Краецкая // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 1. - Минск : БНТУ, 2014. - С. 100.
   2015-03-25
  • Газификация нефтяного кокса и сжигание на ПГУ 

   Бегляк, А. В.; Ильяков, Д. В. (БНТУ, 2017)
   Бегляк, А. В. Газификация нефтяного кокса и сжигание на ПГУ / А. В. Бегляк, Д. В. Ильяков // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 1. - С. 100.
   2018-01-05
  • Газификация низкосортных местных топлив в пульсирующем слое под давлением 

   Бокун, И. А.; Левчук, Ю. Д. (БНТУ, 2015)
   Бокун, И. А. Газификация низкосортных местных топлив в пульсирующем слое под давлением / И. А. Бокун, Ю. Д. Левчук // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. Т. 1. - Минск : БНТУ, 2015. - С. 116-117.
   2016-01-20
  • Газификация низкосортных топлив в пульсирующем слое 

   Бокун, И. А. (БНТУ, 2011)
   Бокун, И. А. Газификация низкосортных топлив в пульсирующем слое / И. А. Бокун // Перспективы развития энергетики в XXI веке : материалы Республиканской научно-практической конференции, Минск, 12–14 мая 2010 г. – Минск : БНТУ, 2011. – С. 82.
   2015-12-02