Now showing items 1-20 of 79

  • Educational multiculturalism as a useful factor in more rapid students’ adaptation to changing mobility conditions 

   Olovnikova, N. G. (БНТУ, 2019)
   Multicultural educational process includes the common elements of ethnic cultures and features, emphasizing the originality and uniqueness of each culture. It helps to use diversity as a useful factor of development, it promotes more rapid social adaptation to changing mobility conditions, helps to form a contemporary picture of the world.
   2019-11-13
  • Kazakh language modernization – from cyrillic to latin 

   Kobzeva, N. A.; Trubachev, A. A. (БНТУ, 2019)
   This paper is aimed at investigating process of switching the alphabet of the Kazakh language from Cyrillic to Latin. In addition, the paper proposes analysis of historical experience about linguistic reformations in Turkic countries. The main part of the paper contains an analysis of public opinion based on survey among Kazakhstan citizens.
   2019-11-13
  • Mobile application for the english-belarusian-russian technical dictionary 

   Popova, Y. B.; Маkarych, М. V.; Shved, М. А. (БНТУ, 2019)
   The article is devoted to the problem of creating multilingual electronic dictionaries. The authors offer an overview of current approaches in the field of computer lexicography. A mobile application to the electronic English-Belarusian-Russian dictionary of technical terms TechLex is presented. The developed application covers the following subject areas: architecture and ...
   2019-11-13
  • Nomina feminina в электронной коммуникации (на основе корпусных данных) 

   Канторович, Т. М. (БНТУ, 2019)
   Статья посвящена рассмотрению nomina feminina (феминативов) в электронной коммуникации на русском языке на основе корпусных данных. В статье приводятся группы феминативов по частотности употребления, анализируется соотношение литературных и разговорных форм nomina feminina, рассматриваются продуктивные модели образования просторечных форм феминативов.
   2019-11-13
  • The role of cultural identity in foreign language learning 

   Вікторка, Л. В. (БНТУ, 2019)
   The article is devoted to the place of culture in a foreign language classroom. Native and target cultures, being in mutual dependence, determine the special content of education, which is in practice intended to implement the dialogue of cultures.
   2019-11-13
  • Vagueness versus ambiguity 

   AL Najm, M. S. (БНТУ, 2019)
   The article deals with closely related but not identical phenomena of vagueness and ambiguity. It is revealed that vagueness lacks clear and specific meaning, on contrary ambiguity is always related to a specific meaning, which can be interpreted in more than one specific way.
   2019-11-13
  • Аксиологический аспект персонализации городской культуры 

   Алексо, Т. Е. (БНТУ, 2019)
   Обосновывается актуальность социокультурного подхода к рассмотрению города как системы, в основе которой лежит триединство личность–общество– культура. Рассматривается понятие «персонализация»»; выявляется его значение в культурологическом дискурсе. Раскрывается роль ценностных трансформаций в современном обществе, анализируется их влияние на процесс персонализации городской культуры.
   2019-11-13
  • Англамоўныя запазычванні ў беларускай мове 

   Клачко, І. К. (БНТУ, 2019)
   У артыкуле разглядаецца засваенне англамоўных запазычванняў носьбітамі беларускай мовы. Прааналізаваны працэс засваення англамоўных запазычванняў на фанетычным, граматычным і лексіка-семантычным узроўнях.
   2019-11-13
  • Асаблівасці выкарыстання рэлігійнай лексікі ў сучаснай беларускай мове (на матэрыяле гістарычных раманаў Леаніда Дайнекі) 

   Савіцкая, І. У. (БНТУ, 2019)
   У дакладзе вызначаюцца асаблівасці функцыянавання рэлігійнай лексікі ў сучаснай беларускай мове, аналізуецца іх семантычная і граматычная структура. Асаблівая ўвага накіраваная на класіфікацыю рэлігійных лексем, якія падзелены на прадметна-тэматычныя групы. Падкрэсліваецца, што выкарыстанне рэлігійных найменняў дазволіла пісьменніку паказаць ключавыя моманты ў гісторыі нашай ...
   2019-11-13
  • Асаблівасці выкарыстання этнаграфічных метадаў падчас даследавання анлайн-камунікацыі 

   Крывалап, А. Д. (БНТУ, 2019)
   Часам Інтэрнэт параўноўваецца са сметніцай і гэта метафара адкрывае для даследчыкаў культуры штодзённасці шырокія магчымасці для атрымання доступу у самыя патаемныя практыкі нашых звыклых камунікацый. Каб лепей зразумець пэўную віртуальную супольнасць варта звярнуць увагу на тое, што з'яўляецца інфармацыйным смеццем, а што ўспрымаецца як каштоўнасць.
   2019-11-13
  • Беларускія народныя метады навучання мове і выхавання культуры маўлення 

   Сівіцкая, Н. В. (БНТУ, 2019)
   У артыкуле разглядаюцца метады навучання мове і культуры маўлення ў этнапедагагічнай стратэгіі беларусаў. Праведзены аналіз народных традыцый, якія з'яўляюцца вызначальнымі для выбару этнапедагагічных сродкаў, формаў і метадаў адносна суб'екта выхавання.
   2019-11-13
  • Влияние генерального соглашения по торговле услугами на формирование терминосистемы образовательных услуг в английском, русском и белорусском языках 

   Перкова, О. В. (БНТУ, 2019)
   В статье рассматривается влияние экстралингвистических факторов, таких как включение образования в сферу деятельности Генерального соглашения по торговле услугами, на формирование терминосистем образовательных услуг в английском, русском и белорусском языках. Приводятся англоязычные, русскоязычные и белорусскоязычные термины, появившиеся в терминосистеме образовательных услуг под ...
   2019-11-13
  • Влияние социокультурных условий на развитие инклюзивных процессов в системе образования Республики Беларусь 

   Кривуть, М. Л. (БНТУ, 2019)
   В статье рассматриваются аспекты социальных, культурных, экономических и др. условий, их влияние на развитие инклюзивных процесссов в системе образования Республики Беларусь. Анализируется вопрос готовности будущих педагогов к работе в новых образовательных условиях. Описывается опыт подготовки педагогических кадров в учреждении образования «Барановичский государственный университет» ...
   2019-11-13
  • Вобразы перакладныя і арыгінальныя: стылістычнае дэкадзіраванне арыгінала і перакладу аднаго верша Барыса Пастарнака 

   Пісарэнка, А. М. (БНТУ, 2019)
   Узаемадзеянне розных моў, літаратур і культур, як правіла, заўсёды ўзаемаўзбагачальны працэс. Творчасцю Барыса Пастарнака натхняліся і кампазітары, і пісьменнікі, у тым ліку беларускія паэты Генадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін. Аб’ектам стылістычнага дэкадзіравання абраны адзін твор у яго арыгінальнай і перакладной формах – верш «Зимняя ночь». Захаванне аўтарскай манеры пісьма, яго ...
   2019-11-13
  • Вопыт выкладання курса «Гісторыка-культурная спадчына Беларусі» у БНТУ 

   Кедрык, Т. В. (БНТУ, 2019)
   У артыкуле разглядаецца вопыт выкладання курса «Гісторыка-культурная спадчына Беларусі» у БНТУ, распрацаванага на кафедры «Гісторыя, сусветная і айчынная культура». Вылучаюцца асноўныя мэты і задачы курса, аналізуюцца метады выкладання і праблемы, якія былі выяўлены ў ходзе апрабацыі курса.
   2019-11-13
  • Выкарыстанне музеямі Рэспублікі Беларусь нематэрыяльнай культурнай спадчыны для фарміравання нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці 

   Філіпчык, Д. У. (БНТУ, 2019)
   У артыкуле разгледжана культурна-адукацыйная дзейнасць дзяржаўных музеяў Рэспублікі Беларусь, накіраваная на захаванне нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а на падставе апошняй – на фарміраванне нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці.
   2019-11-13
  • Городской шаман. Техномистицизм в современной культуре 

   Сарна, А. Я. (БНТУ, 2019)
   В статье анализируются и систематизируются историко-культурные аспекты формирования и развития техномистицизма как современной цифровой идеологии на материале творчества таких авторов, как К. Беккер, Г.-Э. Дебор, Э. Дэвис и С. Маккуайр. Влияние теории новых медиа позволило выявить ключевые позиции и методы представителей ситуационизма и неооккультизма в качестве альтернативных ...
   2019-11-13
  • Дом в романе Тони Моррисон «Песнь соломона» 

   Шалай, О. А. (БНТУ, 2019)
   Дом является одним из главных литературных образов в творчестве афроамериканской писательницы Тони Моррисон. В романе «Песнь Соломона» затрагиваются темы расовой дискриминации, поиска этнической идентичности, возвращения к своим корням. В данной статье прослеживается путь главного героя к истокам своего рода, а также последствия утраты дома, отразившиеся на психическом состоянии ...
   2019-11-13
  • Заимствованная терминология вне специального дискурса (на примере номинации бренд) 

   Рычкова, Л. В. (БНТУ, 2019)
   Интенсификация глобализационных процессов требует адаптации терминологии, принятой на международном уровне. Не исследованным остается выход заимствованной специальной лексики за пределы собственно профессионального дискурса, что, в силу недостаточного ее освоения языком- реципиентом, нельзя рассматривать как факт детерминологизации, а скорее, как формирование неоконцептов. В ...
   2019-11-13
  • Захаванне каталіцкай ідэнтычнасці сярод «новоприсоединённых» ў другой палове XIX ст. (прыклад Ляхавіцкага прыходу) 

   Булаты, П. Ю. (БНТУ, 2019)
   У артыкуле разглядаецца праблема захавання канфесійнай ідэнтычнасці ў асяроддзі гараджан горада Ляхавічы ў другой палове ХІХ стагоддзя. У 1867 годзе ў горадзе быў зачынены каталіцкі храм, адбыўся працэс пераводу парафіян з каталіцызму ў праваслаўе. Даследаванне грунтуецца на паведамленнях афіцыйнага царкоўнага выдання, дзе цягам дзесяцігоддзяў падымалася пытанне вернасці ...
   2019-11-13