Recent Submissions

 • Программное обеспечение для распознавания текста с переводом на иностранные языки 

  Попова, Ю. Б.; Шишея, И. Ю. (БНТУ, 2019)
  Доклад посвящен проблеме создания программного обеспечения для распознавания русскоязычного текста с последующим переводом на английский язык. Авторы предлагают использование искусственных нейронных сетей для распознавания текста. Для программной реализации рассмотрены библиотеки, реализующие метод обратного распространения ошибки при работе с искусственными нейронными сетями. ...
  2019-11-13
 • Mobile application for the english-belarusian-russian technical dictionary 

  Popova, Y. B.; Маkarych, М. V.; Shved, М. А. (БНТУ, 2019)
  The article is devoted to the problem of creating multilingual electronic dictionaries. The authors offer an overview of current approaches in the field of computer lexicography. A mobile application to the electronic English-Belarusian-Russian dictionary of technical terms TechLex is presented. The developed application covers the following subject areas: architecture and ...
  2019-11-13
 • Кантрастыўныя даследаванні тэрміналагічных словазлучэнняў у англійскай і беларускай мовах 

  Макарыч, М. В.; Міронава, Д. А. (БНТУ, 2019)
  Артыкул прысвечаны праблеме вывучэння паняткава-тэрміналагічнай сістэмы ў галіне інфармацыйных тэхналогій пры дапамозе кантрастыўнага аналізу. Разглядаюцца моўныя спосабы выразу паняткаў і логіка-лінгвістычная арганізацыя тэрміналагічных словазлучэнняў у англійскай і беларускай мовах. Вынікі даследавання падаюцца ў выглядзе дзвюх табліц: «сыходжанняў» і «разыходжанняў» у пабудове ...
  2019-11-13
 • Принцип работы алгоритма автоматического порождения англоязычных рекламных текстов 

  Метлицкая, Н. А. (БНТУ, 2019)
  В статье представлено описание принципа работы алгоритма системы автоматического порождения англоязычных рекламных текстов по косметике и парфюмерии. Разработанный алгоритм определяет порядок следования операций, выполняемых при планировании содержания текста, а также при выборе лексических и грамматических средств, представленных в лингвистической базе знаний системы автоматического ...
  2019-11-13
 • Развитие информационных систем для решения задач машинного перевода 

  Шемаров, А. И.; Гриневич, Е. Г.; Шемаров, А. А. (БНТУ, 2019)
  Создание системы для решения задач машинного перевода напрямую зависит от уровня развития информационно-коммуникационных технологий доступных на конкретном этапе развития цивилизации. Поступательное накопление количественных показателей технических систем приводит к появлению новых подходов к решению традиционных задач. В статье рассматриваются проблемы, связанные с технологиями ...
  2019-11-13
 • Захаванне каталіцкай ідэнтычнасці сярод «новоприсоединённых» ў другой палове XIX ст. (прыклад Ляхавіцкага прыходу) 

  Булаты, П. Ю. (БНТУ, 2019)
  У артыкуле разглядаецца праблема захавання канфесійнай ідэнтычнасці ў асяроддзі гараджан горада Ляхавічы ў другой палове ХІХ стагоддзя. У 1867 годзе ў горадзе быў зачынены каталіцкі храм, адбыўся працэс пераводу парафіян з каталіцызму ў праваслаўе. Даследаванне грунтуецца на паведамленнях афіцыйнага царкоўнага выдання, дзе цягам дзесяцігоддзяў падымалася пытанне вернасці ...
  2019-11-13
 • Культурное наследие белорусских и китайских татар: сохранение и ревитализация 

  Дань, Ван (БНТУ, 2019)
  В статье рассматриваются артефакты традиционной культуры татар, проживающих на территориях Беларуси и Китая. Отмечается, что, проживая в славянском и китайском социокультурных пространствах, они сохранили свои традиции, ритуалы, обряды, религию и другие этнические духовные ценности. Акцентируется внимание на межкультурных контактах и подчеркивается, что взаимодействие культур ...
  2019-11-13
 • Лексікаграфічнае апісанне лінгвакультурных найменняў у слоўніках розных тыпаў 

  Кардубан, Ю. М. (БНТУ, 2019)
  У артыкуле вырашаюцца некаторыя лінгвакультуралагічныя пытанні ўкладання слоўнікаў розных тыпаў. Разглядаюцца розныя групы адзінак, якія адносяцца да лінгвакультурных найменняў, і апісваюцца магчымыя спосабы іх семантызацыі. Асноўная ўвага засяроджваецца на вырашэнні пытанняў безэквівалентнасці і частковай семантычнай эквівалентнасці пры лексікаграфічным апісанні англійскай мовы ...
  2019-11-13
 • Дом в романе Тони Моррисон «Песнь соломона» 

  Шалай, О. А. (БНТУ, 2019)
  Дом является одним из главных литературных образов в творчестве афроамериканской писательницы Тони Моррисон. В романе «Песнь Соломона» затрагиваются темы расовой дискриминации, поиска этнической идентичности, возвращения к своим корням. В данной статье прослеживается путь главного героя к истокам своего рода, а также последствия утраты дома, отразившиеся на психическом состоянии ...
  2019-11-13
 • Вобразы перакладныя і арыгінальныя: стылістычнае дэкадзіраванне арыгінала і перакладу аднаго верша Барыса Пастарнака 

  Пісарэнка, А. М. (БНТУ, 2019)
  Узаемадзеянне розных моў, літаратур і культур, як правіла, заўсёды ўзаемаўзбагачальны працэс. Творчасцю Барыса Пастарнака натхняліся і кампазітары, і пісьменнікі, у тым ліку беларускія паэты Генадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін. Аб’ектам стылістычнага дэкадзіравання абраны адзін твор у яго арыгінальнай і перакладной формах – верш «Зимняя ночь». Захаванне аўтарскай манеры пісьма, яго ...
  2019-11-13
 • Лімінальнасць у апавядані Леслі Марман Сілка «Жоўтая жанчына» 

  Радзіеўская, В. А. (БНТУ, 2019)
  У артыкуле разглядаецца ўвасабленне лімінальнасці ў апавяданні Л.М. Сілка «Жоўтая Жанчына» на фармальным і зместавым узроўнях. Існаванне на мяжы двух станаў свядомасці, двух светаў выяўляецца праз пабудову вобразнай сістэмы: зместавае падабенства з легендамі, сувязь герояў з іншасветнымі істотамі, колеравую сімволіку. На фармальным узроўні Л.М. Сілка сумяшчае пласт міфаў і сучасную ...
  2019-11-13
 • Вопыт выкладання курса «Гісторыка-культурная спадчына Беларусі» у БНТУ 

  Кедрык, Т. В. (БНТУ, 2019)
  У артыкуле разглядаецца вопыт выкладання курса «Гісторыка-культурная спадчына Беларусі» у БНТУ, распрацаванага на кафедры «Гісторыя, сусветная і айчынная культура». Вылучаюцца асноўныя мэты і задачы курса, аналізуюцца метады выкладання і праблемы, якія былі выяўлены ў ходзе апрабацыі курса.
  2019-11-13
 • Электронный корпус текстов как альтернатива словарю 

  Бусел, Т. В. (БНТУ, 2019)
  За последние несколько лет переводческая отрасль претерпела существенные изменения, связанные с появлением новых технологий. В статье рассматриваются электронные инструменты, которые дают возможность профессиональным переводчикам повысить скорость, эффективность и качество выполняемых переводов. Описываются корпусные технологии и способы их применения при выполнении письменного ...
  2019-11-13
 • Ключевые и сопутствующие вопросы как инструменты дедуктивного познания истины 

  Степаненко, О. А. (БНТУ, 2019)
  Настоящая работа посвящена изучению функциональной роли интеррогативных предложений в художественном диалоге детективного романа. В работе делается вывод, что в результате постановки ключевых и сопутствующих вопросов сыщик получает информацию о мотивах, способах совершения преступления и преступнике. Выявлена закономерность соотношения ключевых и сопутствующих вопросительных ...
  2019-11-13
 • Элизабет или Бриджит? 

  Репушевская, И. И. (БНТУ, 2019)
  В представленной работе делается попытка выявить сходство и различия лингвистических особенностей репрезентации сюжета в классическом женском романе и романе жанра «чиклит». Проведенный компаративный анализ показывает, что несмотря на преемственность сюжета, синтаксически реплики героинь отличаются, а сам жанр «чиклит» ориентирован на нащу современницу.
  2019-11-13
 • Художественное осмысление проблем этнической идентичности в творчестве Тони Моррисон 

  Гранкина, Е. В. (БНТУ, 2019)
  В статье выявляются особенности художественного осмысления составляющих компонентов этнической, национально-культурной идентичности одной из самых известных афроамериканских писательниц современности, лауреата Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. Материалом для исследования послужили ее романы «Самые голубые глаза», «Песнь Соломона», «Возлюбленная», «Жалость», «Боже, ...
  2019-11-13
 • Маральныя эталоны ў беларускай афарыстыцы 

  Гаўрош, Н. В.; Нямковіч, Н. М. (БНТУ, 2019)
  У афарызмах заключаны найвялікшыя агульначалавечыя каштоўнасці – філасофія і мудрасць жыцця цэлага народа і асобнага чалавека, яго этычныя і эстэтычныя прынцыпы, духоўнасць, культура, традыцыі, якія падаюцца як асноўныя жыццёвыя формулы і як дамінантныя вартасці. У артыкуле разглядаюцца афарызмы як своеасаблівыя арыенціры, маральныя эталоны, што даюць магчымасць убачыць адметнасць ...
  2019-11-13
 • Лінгвокультурний типаж «жид» у художній картині світу XIX ст.: ментальний аспект 

  Сукаленко, Т. М. (БНТУ, 2019)
  У статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «жид», зафіксованого в українському художньому дискурсі XIX століття з урахуванням його образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик.
  2019-11-13
 • Сленг и современные британские подростки (гендерный аспект) 

  Янушкевич, Л. М. (БНТУ, 2019)
  Статья посвящена особенностям речи современных британских подростков, в частности, сленговым и разговорным словам и выражениям, обусловленным особенностями гендерного и речевого онтогенеза.
  2019-11-13
 • Kazakh language modernization – from cyrillic to latin 

  Kobzeva, N. A.; Trubachev, A. A. (БНТУ, 2019)
  This paper is aimed at investigating process of switching the alphabet of the Kazakh language from Cyrillic to Latin. In addition, the paper proposes analysis of historical experience about linguistic reformations in Turkic countries. The main part of the paper contains an analysis of public opinion based on survey among Kazakhstan citizens.
  2019-11-13

View more