Now showing items 1-5 of 5

  • Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Majewska, A.; Małgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W drugiej połowie XIX w., na parcelowanych gruntach majątków ziemskich, zaczęły powstawać wokół Warszawy tzw. letniska. Początkowo zamieszkiwała je zamożniejsza ludność miasta, która przejeżdżała tu na willegiaturę, ale stopniowo osady te przekształcały sie w samodzielne jednostki mieszkaniowe, które do dziś pełnią znaczącą rolę w strukturze osadniczej Warszawy. W miejscowościach ...
   2015-03-12
  • Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju 

   Chmielewski, J.; Majewska, A.; Malgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W artykule przedstawiono współczesne problemy, z jakimi musi się zmierzyć planowanie przestrzenne i urbanistykę oraz podejmowane rozwiązania przy uwzględnieniu idei reurbanizacji i zrównoważonego rozwoju.
   2015-03-12
  • Suburbanizacja podwarszawska - odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania? 

   Małgorzata, D.; Majewska, A. (БНТУ, 2014)
   После 1989 года, когда начался процесс коренных реформ в Польше, появились различные новые явления, касающиеся жилищного строительства. Социальное переустройство «постсоциалистических» городов, материальное расслоение общества, необходимость заселения «старых» районов в большом городе направили внимание инвесторов на периферию. Новые участки «городского» строительства возникают ...
   2014-08-27
  • Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy, jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju 

   Majewska, A. (БНТУ, 2014)
   В Польше субурбанистические процессы во внешних зонах больших городов протекали отлично от других постсоциалистических стран. Большое влияние на развитие пригородной застройки имели три земельные реформы (1864, 1919, 1944), которые успешно ликвидировали крупные землевладения, что явилось причиной значительного раздробления землевладений и возникновения поселений часто оторванных ...
   2014-08-27
  • Zagrożenia zrównoważonego rozwoju w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Malgorzata, D.; Majewska, A.; Kardaś, A. (2015)
   Strefa Podmiejska to obszar przejściowy pomiędzy miastem i wsią, pomiędzy tradycyjnymi terenami zabudowanymi i terenem podmiejskim miasta centralnego a tradycyjnymi terenami wiejskimi, który charakteryzują przeobrażenia użytkowania ziemi i cechy społeczno - demograficzne. Współcześnie w Polsce, strefy podmiejskie większych miast, podlegają dynamicznym procesom urbanizacyjnym. W ...
   2015-03-12