Collections in this community

Recent Submissions

 • Учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный (углублённый уровень)» 

  Кочеткова, О. С. (БНТУ, 2018)
  Электронный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный (углублённый уровень)» предназначен для иностранных студентов, изучающих русский язык на углублённом уровне продвинутого этапа обучения (уровень В2 – С1 согласно международной классификации уровней владения иностранным языком/уровень коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности (УКНПД) – уровень ...Для открытия архива необходима программа WinRAR версии 5.0 и выше.Полная версия учебно-методического комплекса доступна на компакт-дисках (3 шт.) в студенческом читальном зале №1 (Я. Коласа 16, к. 301).
  2019-08-16
 • Беларуская мова. Тэхнiчная лексiка 

  Гаўрош, Н. В.; Гiруцкая, Л. А.; Мiцкевiч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Савiцкая, І. Ў.; Сахончык, А. П. (БНТУ, 2015)
  Дапаможнік прысвечаны актуальным пытанням тэрміналогіі беларускай мовы ў аспектах яе гістарычнага развіцця, паходжання, лекскіка-семантычных, структурных і словаўтваральных асаблівасцей і накіраваны на практычнае авалоданне беларускай мовай у спецыяльнай сферы. Уключае звесткі па наступных галіновых тэрмінасістэмах: «Архітэктура і дызайн», «Аўтамабілебудаванне», «Будаўніцтва», ...
  2015-08-04
 • Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 4. Пераклад навукова-тэхнiчнага тэксту: агульныя рэкамендацыi, тэксты i заданнi 

  Гiруцкая, Л. А.; Будзько, I. Ў.; Мiшанькiна, А. А.; Мiцкевiч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Сахончык, А. П.; Уласевiч, В. I.; Шэмет, Т. Я. (БНТУ, 2014)
  Першая частка дапаможніка ўключае агульныя рэкамендацыі па рэдагаванні перакладу тэхнічнага тэксту, выкананага камп’ютарнай праграмай, а таксама практыкаванні, накіраваныя на прадухіленне i выпраўленне распаўсюджаных тыповых памылак. У наступных частках - тэксты па спецыяльнасцях, па якіх ажыццяўляецца навучанне у БНТУ, i заданні да іx, накіраваныя на засваенне спецыяльнай лексікі, ...
  2015-01-15
 • Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 2. Навуковы тэкст: структура, жанры, моўнае афармленне 

  Гіруцкая, Л. А.; Мішанькіна, А. А.; Міцкевіч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Савіцкая, И. У.; Сазонава, Н. В. (БНТУ, 2014)
  Комплекс прызначаны студэнтам БНТУ, якія вывучаюць дысцыпліну “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. Ён змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял па праграмных тэмах “Навуковы тэкст: структура і моўнае афармленне” і “Сістэма жанраў навуковай літаратуры”. Складзены калектывам выкладчыкаў кафедры беларускай і рускай моў БНТУ.
  2014-12-15
 • Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка). У 4 ч. Ч. 3. Лексікалогія і лексікаграфія. Беларуская навуковая тэрміналогія 

  Гіруцкая, Л. А.; Даўгулевіч, Н. М.; Курцова, В. М.; Мішанькіна, А. А.; Міцкевіч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Сахончык, А. П.; Уласевіч, В. І. (БНТУ, 2008)
  Дапаможнік прызначаны студэнтам БНТУ, якія вывучаюць дысцыпліну "Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка)". Ён змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял па праграмных тэмах "Лексікалогія і лексікаграфія", "Беларуская навуковая тэрміналогія". Складзены калектывам кафедры беларускай і рускай моў БНТУ. Частка 1 "Беларуская мова: агульныя звесткі, паходжанне i развіццё, функцыянальныя ...
  2014-03-25
 • Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка). У 4 ч. Ч. 1. Беларуская мова: агульныя звесткі, паходжанне i развіццё, функцыянальныя стылі 

  Гіруцкая, Л. А.; Будзько, І. У.; Кузняцова, Т. А.; Мішанькіна, А. А.; Міцкевіч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Савіцкая, І. У.; Сахончык, А. П.; Рускix, А. С. (БНТУ, 2005)
  Дапаможнік уключае агульналінгвістычныя звесткі, якія неабходны для разумения сутнасці мовы, яе pолi у жыцці грамадства, асаблівасцей функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму у РБ; знаёміць з этапамі развіцця беларускай мовы, функцыянальнымі стылямі, адметнасцямі стылістыкі афіцыйна-справавых дакументау. Кожны з раздзелаў уключае тэарэтычны i практычны матэрыял. Маюцца ...
  2014-03-25
 • Мозаика 

  Ахмерова, Г. А.; Бабушкина, С. Н.; Белая, А. Г.; Кузнецова, Т. А.; Третьяк, И. И. (БНТУ, 2013)
  Пособие предназначено для иностранных студентов начального и продвинутого этапов обучения. Состоит из двух разделов. В первый раздел включены произведения русских и иностранных авторов; во второй – тексты-притчи. Тексты сопровождаются заданиями, целью которых является развитие навыков чтения художественного текста, устной и письменной речевой деятельности. Пособие составлено в ...
  2014-02-07
 • Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 1. Беларуская мова: агульныя звесткi, паходжанне i развiццё, функцыянальныя стылi 

  Гіруцкая, Л. А.; Будзько, І. У.; Кузняцова, Т. А.; Мішанькіна, А. А.; Міцкевіч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Савіцкая, І. У.; Сазонава, Н. В.; Сахончык, А. П.; Рускіх, А. С. (БНТУ, 2013)
  Дапаможнік ўключае агульналінгвістычныя звесткі, якія неабходны для разумення сутнасці мовы, яе ролі ў жыцці грамадства, асаблівасцей функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму ў РБ; знаёміць з этапамі развіцця беларускай мовы, функцыянальнымі стылямі, адметнасцямі стылістыкі афіцыйна-справавых дакументаў. Кожны з раздзелаў уключае тэарэтычны і практычны матэрыял. ...
  2014-01-08
 • Пособие по научному стилю речи для начального этапа обучения (гуманитарный профиль) 

  Жербина, С. А.; Кривонос, Л. Н. (БНТУ, 2010)
  Данное пособие предназначено для работы с будущими студентами, магистрантами и аспирантами гуманитарных специальностей. Цель пособия – выработка умений и навыков разговорной и письменной речи в учебно-профессиональной сфере общения, формирование необходимых знаний по русской литературе и языкознанию. Пособие состоит из двух частей. Первая часть содержит материал, необходимый ...
  2013-07-05
 • Беларуская мова. Прафесiйная лексiка 

  Пятрова, Н.Я.; Цеплiкава, Г. В. (БНТУ, 2011)
  Дапаможнік прызначаны студэнтам МІДА, якія вывучаюць дысцыпліну “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. Ён змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял па наступных праграмных тэмах: “Функцыянальныя стылі сучаснай беларускай літаратурнай мовы”, “Стылістыка афіцыйна-справавых дакументаў”, “Навуковы тэкст: структура і моўнае афармленне”, “Сістэма жанраў навуковай літаратуры”, ”Беларуская ...
  2013-06-25
 • Тренировочные упражнения, контрольные и проверочные материалы для иностранных слушателей 

  Фещенко, Е. И.; Юдина, В. Н. (БНТУ, 2012)
  Методический материал предназначен для начального этапа обучения иностранных слушателей русскому языку. Издание включает в себя тренировочные задания, а также контрольные задания по грамматике с целью определения уровня овладения первичными навыками в области русского языка как иностранного. Материал составлен в соответствии с требованиями Типовых учебных программ для иностранных ...
  2013-03-11
 • Сравнительный анализ образовательных документов зарубежных государств и вопросы обучения иностранных студентов в Белорусском национальном техническом университете 

  Бровка, Г. М.; Масловская, Л. В.; Шишло, Н. И. (БНТУ, 2003)
  В настоящем методическом пособии проведен анализ образовательных документов зарубежных государств и представлены материалы по вопросам обучения иностранных студентов в Белорусском национальном техническом университете. Издание может быть использовано при определении уровня образования иностранных граждан, поступающих в высшие учебные заведения Беларуси. Пособие рекомендуется как ...
  2013-02-04
 • Порядок приема на учебу, перевода [и] восстановления иностранных студентов в условиях двухступенчатой системы высшего образования 

  Бровка, Г. М.; Маерович, К. В.; Шишло, Н. И. (БНТУ, 2004)
  В издании изложены правила приема на учебу, перевода, восстановления иностранных студентов в условиях двухступенчатой системы высшего образования. Издание может быть использовано при приеме иностранных граждан на учебу в вузы Республики Беларусь и рекомендуется как для кафедр и факультетов БНТУ, так и для других вузов Республики Беларусь.
  2013-02-04
 • Об организации приема иностранных студентов в Белорусский национальный технический университет 

  Бровка, Г. М.; Вахтина, И. С.; Кирюшина, Н. Г.; Маевская, А. Д. (БНТУ, 2003)
  В методическом пособии представлены материалы по вопросам поступления и обучения иностранных студентов в Белорусском национальном техническом университете, о порядке оформления приглашений на учебу иностранным гражданам и получения въездных виз в Республику Беларусь. Разъяснены вопросы по регистрации, прописке, обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан и граждан ...
  2013-02-04
 • Учебно-методическое пособие по развитию речи для студентов-иностранцев по повести А.С.Грина "Алые паруса" 

  Болбас, Н. М. (БНТУ, 2004)
  Учебно-методическое пособие предназначено для работы с иностранными студентами на начальном этапе обучения. Цель пособия – развитие речи на основе художественного адаптированного текста повести А.С. Грина «Алые паруса». Пособие содержит адаптированный текст произведения, вопросы, задания, словарь, может быть использовано на практических занятиях по русскому языку.
  2013-02-04
 • Русский язык 

  Ахмерова, Г. А.; Козловская, М. М.; Кузнецова, Т. А.; Третьяк, И. И. (БНТУ, 2010)
  В данном пособии представлены основные правила орфографии и пунктуации, упражнения для практической работы по закреплению навыков грамотного письма, контрольные тесты, дающие возможность проверить степень усвоения материала.
  2012-10-23
 • Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Ў 4 ч. Ч. 2. Навуковы тэкст: структура, жанры, моунае афармленне 

  Гiруцкая, Л. А.; Будзько, I. У.; Кузняцова, Т. А.; Мiшанькiна, А. А.; Мiцкевiч, К. М.; Пятрова, Н. Я.; Савiцкая, I. У.; Сахончык, А. П.; Рускiх, А. С. (БНТУ, 2006)
  Дапаможнік прызначаны студэнтам БНТУ, якія вывучаюць дысцыпліну "Беларуская мова (прафесійная лексіка)". Ён змяшчае тэарэтычны i практычны матэрыял па праграмных тэмах "Навуковы тэкст: структура i моўнае афармленне" i "Сістэма жанраў навуковай літаратуры". Складзены калектывам выкладчыкаў кафедры беларускай i рускай моў БНТУ. Частка I "Беларуская мова: агульныя звесткі, паходжанне ...
  2012-09-21