Now showing items 1-20 of 51

 • Беларусь и космос 

  Баландин, К. И. (БНТУ, 2016)
  Отражены заслуги уроженцев Беларуси в изучении космического пространства, начиная от К. Семеновича и кончая достижениями белорусских учёных, космонавтов в наши дни. Для студентов, преподавателей вузов и всех, кто интересуется историей Беларуси и развитием техники.
  2016-05-18
 • Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) 

  Арбузов, А. Т.; Баландин, К. И.; Беляев, А. В.; Богданович, Е. Г.; Браточкин, А. В.; Долготович, Б. Д.; Киселев, В. К.; Сервачинский, И. Ю.; Хромченко, Д. Н.; Щавлинский, Н. Б.; Кукса, А. Н. (БНТУ, 2011)
  В учебном пособии последовательно раскрываются важнейшие события, которые проходили накануне и во время Второй мировой и Великой Отечественной войны. На обширном фактическом материале анализируются международная обстановка накануне Второй мировой войны, начало и ход войны, наиболее значимые сражения, отражается вклад белорусского народа в победу над нацистской Германией, ...
  2012-04-12
 • Гiсторыя Беларусi 

  Арбузаў, А. Ц.; Багдановіч, А. І.; Багдановіч, А. Г.; Баландзiн, К. I.; Братачкін, А. В.; Бяляеў, А. В.; Давыдовіч, А. В.; Кісялеў, В. К.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Лойка, Т. В.; Любы, А. У.; Мыцько, В. Р.; Тукала, С. М.; Хромчанка, Дз. М.; Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2009)
  На аснове сістэмна-храналагічнага падыходу праслежваецца гісторыя Беларусі перыядаў сярэднявечча, новага і навейшага часу, характэрныя рысы эканамічнага і палітычнага развіцця беларускіх зямель. Для студэнтаў і выкладчыкаў БНТУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.
  2012-05-07
 • Гiсторыя Беларусi 

  Багдановiч, А. Г.; Баландзін, К. І.; Багдановiч, А. Г.; Багдановiч, А. І.; Бяляеў, В. А.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Шчаўлiнскi, М. Б. (БНТУ, 2009)
  Праграма і планы семінарскіх заняткаў па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» распрацаваны на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г. (рэгістрацыйны № ТД-СГ.009/тып.) у адпаведнасці з вучэбнымі планамі БНТУ.
  2013-04-17
 • Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi 

  Баландзiн, К. I.; Хромчанка, Дз. М. (БНТУ, 2009)
  На аснове аналiзу канкрэтна-гiстарычнага матэрыялу, змешчанага ў метадычнай лiтаратуры, гiстарычных даследаваннях, дакументальных крынiцах, у сцiслым выглядзе падаецца сiстэматызаваная гiсторыя Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён, праслежваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамiчнага, палiтычнага i культурнага развiцця беларускiх зямель у старажытны час, у перыяды ўваходжання ...
  2012-04-12
 • Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi 

  Баландзін, К. І.; Хромчанка, Дз. М. (БНТУ, 2015)
  У выданні на падставе аналізу гістарычнага матэрыялу, змешчанага ў метадычнай літаратуры, гістарычных даследаваннях, дакументальных крыніцах, у сціслым выглядзе падаецца сістэматызаваная гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён, прасочваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у старажытнасці, у перыяды ўваходжання ...
  2015-04-29
 • Гiсторыя Беларусi: метадычныя рэкамендацыi для падрыхтоўкi к практычным заняткам 

  Багалейша, С. В. (БНТУ, 2015)
  Вучэбна-метадычны дапаможнік прадстаўляе сабою метадычныя рэкамендацыі для падрыхтоўкі к практычным заняткам па гісторыі Беларусі для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў БНТУ. Дапаможнік уключае рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў, пералік тэм практычных заняткаў і асноўныя пытанні для абмеркавання, тэмы рэфератаў, паведамленняў, прэзентацый, а таксама асноўную і ...
  2016-02-12
 • Гiсторыя культуры Беларусi 

  Баландзiн, К. I. (БНТУ, 2014)
  У дапаможніку раскрыта гісторыя развіцця культуры Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён. Яна асветлена ў цеснай сувязі з гісторыяй Беларусі і культурнымі працэсамі, якія адбываліся ў розныя перыяды ў суседніх краінах і Еўропе ў цэлым. У дапаможніку адлюстравана творчасць дзеячаў культуры розных часоў, аналізуюцца працэсы адраджэння нацыянальнай культуры суверэннай Рэспублікі ...
  2014-12-01
 • Гiсторыя культуры Беларусi [Электронны рэсурс] 

  Хромчанка, Дз. М. (БНТУ, 2015)
  У вучэбна-метадычным дапаможніку на тэкставай і ілюстрацыйнай аснове раскрыта гісторыя развіцця культуры Беларусі з старажытнасці да цяперашняга часу. Матэрыял выкладзены ў цеснай сувязі з гістарычнымі працэсамі ў адпаведнасці з Праграмай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Гісторыя Беларусі». Выданне адрасуецца выкладчыкам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, усім, ...
  2015-03-23
 • Гісторыя Беларусі 

  Бяляеў, А. В.; Лепеш, А. В.; Бажанаў, У. А.; Бяляеў, А. В.; Лепеш, А. В.; Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2014)
  Выданне падрыхтавана на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г. (рэгістрацыйны нумар па дысцыпліне ТД-СГ.009/тып.), эксперыментальнай вучэбнай праграмы інтэграванага модуля для ўстаноў вышэйшай адукацыі на 2013–2014 навучальны год, зацверджанай Міністэрствам ...
  2014-04-22
 • Интегрированный модуль "Политология" 

  Бобков, В. А.; Беляев, А. В.; Бобков, В. А.; Акимова, Л. В.; Беляев, А. В.; Гребенникова-Воробьева, Л. В.; Дайняк, Е. Н.; Крачковская, Е. Л.; Коновалова, А. А.; Потапенко, С. В. (БНТУ, 2017)
  Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Интегрированный модуль «Политология» включает дисциплины «Политология» и «Основы идеологии белорусского государства» и состоит из следующих разделов: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный, в которых содержатся материалы лекций, семинарских занятий, проверочные тесты, программа, литература и ...
  2017-04-11
 • Информационно-рекламная деятельность 

  Комиссарова, Е. А. (БНТУ, 2016)
  Электронный учебный материал по дисциплине «Персональный менеджмент» предназначен для студентов специальности 1-26 0202-02 «Менеджмент» (социально-административный) дневного и заочного форм обучения.
  2017-02-09
 • История мировой культуры 

  Хромченко, Д. Н. (БНТУ, 2019)
  В учебном пособии в соответствии с учебной программой для высших учебных заведений раскрываются темы дисциплины – История мировой культуры‖. Прослеживаются основные направления развития первобытной культуры, культуры древних цивилизаций, европейской культуры эпохи средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени, тенденции развития мировой культуры ХХ в., культуры Беларуси. ...
  2019-07-15
 • История мировой культуры 

  Богданович, А. И.; Хромченко, Д. Н. (БНТУ, 2017)
  История мировой культуры [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по интегрированному модулю "История мировой культуры" для студентов всех специальностей / Белорусский национальный технический университет, Кафедра "История, мировая и отечественная культура" ; сост.: А. И. Богданович, Д. Н. Хромченко. - Минск : БНТУ, 2017.
  2017-07-31
 • История мировой культуры 

  Хромченко, Д. Н. (БНТУ, 2018)
  В соответствии с учебной программой для учреждений высшего образования излагаются темы дисциплины «История мировой культуры»; прослеживаются основные направления развития первобытной культуры, культуры древних цивилизаций, европейской культуры эпохи Средневековья, Возрождения, Нового и новейшего времени, тенденции развития мировой культуры ХХ в., а также культуры Беларуси. Для ...
  2018-12-12
 • История мировой культуры : (с электронным приложением) 

  Баландин, К. И.; Божанов, В. А.; Кедрик, Т. В.; Киселева, С. А.; Семенова, Л. Н.; Сервачинский, И. Ю.; Щавлинский, Н. Б.; Хромченко, Д. Н. (БГАТУ, 2017)
  Книга вводит читателей в круг высших достижений культуры в национальном, региональном и общемировом масштабах. Исторический процесс позволяет понять особенности формирования культурных феноменов и их значение в жизни людей. Адресована широкому кругу читателей, которые интересуются культурой как фундаментальной основой личного и общественного прогресса.
  2018-04-28
 • История науки и техники 

  Богданович, А. И.; Довнар, Л. А. (БНТУ, 2018)
  История науки и техники [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов всех специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "История, мировая и отечественная культура" ; сост.: А. И. Богданович, Л. А. Довнар. – Минск : БНТУ, 2018.
  2019-01-02
 • Конфликтология 

  Потапенко, С. В.; Фалевич, М. К. (БНТУ, 2011)
  Методические указания содержат рекомендации по выполнению контрольных работ по конфликтологии. Дается перечень тем контрольных работ, источники для написания работы, как для каждой темы, так и основной список источников. Приводятся требования по оформлению работы и образец оформления использованных источников. Перечисляются вопросы для зачета по данной дисциплине. Разработанные ...
  2012-01-31
 • Культурология 

  Киселева, С. А. (БНТУ, 2010)
  Учебно-методический модуль С. А. Киселёвой позволяет перейти от теоретического лекционного курса к осмыслению и пониманию всех тем культурологии и каждой проблемы как модулей, представляющих единую мировую культуру, где прослеживается взаимосвязь, система, закономерности. Для этих целей в учебно-методическом модуле выделены следующие разделы: Введение, культура Древнего Востока, ...
  2011-12-09
 • Культурология 

  Баландин, К. И.; Баландин, К. И.; Киселева, С. А.; Корнеенкова, И. А.; Сервачинский, И. Ю.; Хромченко, Д. Н. (БНТУ, 2009)
  Программа и планы семинарских занятий по дисциплине «Культурология» разработаны в соответствии с учебным планом БНТУ и программой дисциплины, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. Каждое семинарское занятие включает темы рефератов. К планам семинарских занятий прилагается список рекомендованной литературы.
  2013-04-25