Now showing items 1-20 of 53

  • Criteria of authenticity in the rehabilitation of the industrial heritage in relation to the use/function in european countries with application in riverside south arch (Lisbon) 

   Peixoto, N. M. M. (БНТУ, 2015)
   The paper presents the development of a set of authenticity criteria for the conservation of historic places. It aims to define criteria of authenticity regarding the use/function of the industrial heritage, validated by experts through the Delphi method. The case studies are European cases in Barcelona, Amsterdam, Manchester and Portuguese cases in the municipalities of Almada, ...
   2015-03-13
  • Hamburg 2013 Architecture & Sustainability 

   Kuc, S. (БНТУ, 2015)
   Kuc, S. Hamburg 2013 Architecture & Sustainability / S. Kuc // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 184 - 189.
   2015-03-13
  • Helioplastyka form architektonicznych w rysunku odręcznym 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2015)
   Rysunek architektoniczny jest podstawowym środkiem wyrazu przestrzeni i tradycyjnym narzędziem projektowania architektury. Oddanie rzeczywistości świetlno-barwnej w rysunku odręcznym jest warunkiem odwzorowania istotnego komponentu kontekstu miejsca jakim jest oświetlenie w architekturze.
   2015-03-13
  • Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 308 - 317.
   2015-03-13
  • Nazwa i miejsce w przestrzeni miasta 

   Bardzińska-Bonenberg, T. (БНТУ, 2015)
   Praca ma na celu zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią nazwy ulic i placów w miastach o długiej i skomplikowanej historii. Przedstawiono w niej przykłady zmian, jakie zachodziły w okresie ponad dwustu lat historii Poznania. Nazwy miejsc są doskonałym źródłem nauki historii powstawania miast i kolejnych decyzji w zmieniającej się sytuacji regionu.
   2015-03-13
  • Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Majewska, A.; Małgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W drugiej połowie XIX w., na parcelowanych gruntach majątków ziemskich, zaczęły powstawać wokół Warszawy tzw. letniska. Początkowo zamieszkiwała je zamożniejsza ludność miasta, która przejeżdżała tu na willegiaturę, ale stopniowo osady te przekształcały sie w samodzielne jednostki mieszkaniowe, które do dziś pełnią znaczącą rolę w strukturze osadniczej Warszawy. W miejscowościach ...
   2015-03-12
  • Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju 

   Chmielewski, J.; Majewska, A.; Malgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W artykule przedstawiono współczesne problemy, z jakimi musi się zmierzyć planowanie przestrzenne i urbanistykę oraz podejmowane rozwiązania przy uwzględnieniu idei reurbanizacji i zrównoważonego rozwoju.
   2015-03-12
  • Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2015)
   Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie ...
   2015-03-13
  • Public space in the housing estates of Poznan metropolitan area: design strategy 

   Bonenberg, W. (БНТУ, 2015)
   The article was prepared on the basis of research conducted at the Faculty of Architecture at Poznan University of Technology. It constitutes an introduction to the subject of regeneration of housing areas in the Poznan Municipal Area in order to familiarize the reader with the method of socio-spatial analysis in relation to public space in housing estates.
   2015-03-13
  • Rewitalizacja mostów i innych obiektów inżynierskich 

   Łapko, A. (БНТУ, 2015)
   Artykuł prezentuje różne podejścia do rozwiązania problemu rewitalizacji obiektów inżynierskich, w tym mostów. Zaprezentowane są przykłady rewitalizacji przestrzeni w różnych środowiskach. W artykule podjęto próbę pokazania różnorodności problemu rewitalizacji przestrzeni.
   2015-03-13
  • Transforming Minsk: an academic approach 

   Ciriquián, P. M.; Pallarés, V. I. (БНТУ, 2015)
   This paper presents the results of the workshop held at the University of Alicante focused on the transformation of Minsk central area. It should be taken into consideration the difficulties of the work as it was not possible to adapt the projects to the real situation of the city. The proposals try to offer an approach from a different culture and without profoundly knowing the ...
   2015-03-12
  • Zagrożenia zrównoważonego rozwoju w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Malgorzata, D.; Majewska, A.; Kardaś, A. (2015)
   Strefa Podmiejska to obszar przejściowy pomiędzy miastem i wsią, pomiędzy tradycyjnymi terenami zabudowanymi i terenem podmiejskim miasta centralnego a tradycyjnymi terenami wiejskimi, który charakteryzują przeobrażenia użytkowania ziemi i cechy społeczno - demograficzne. Współcześnie w Polsce, strefy podmiejskie większych miast, podlegają dynamicznym procesom urbanizacyjnym. W ...
   2015-03-12
  • Ławra Supraska 1500-2014 – w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Ławra Supraska 1500-2014 – w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 212 - 225.
   2015-03-13
  • Архитектура городских особняков Беларуси рубежа XIX – XX веков 

   Асташенок, Л. С. (БНТУ, 2015)
   Статья посвящена анализу архитектуры особняков Беларуси рубежа XIX – ХХ вв. Прослеживаются процессы становления архитектурно-планировочных и объемных особенностей зданий. Дается характеристика особняков на основании архивных материалов и натурных обследований. Обозначены этапы становления и развития данного типа зданий в жилищной архитектуре рассматриваемого периода. Исследование ...
   2015-03-13
  • Архитектура католического монастыря ордена паулинов в городе Ченстохова 

   Колосовская, А. Н. (БНТУ, 2015)
   Католический монастырь ордена паулинов в городе Ченстохова является не только центром паломничества верующих Польши, паломников других стран, где исповедуют такие две христианские конфессии как католицизм и православие, но и памятником архитектуры. Крупный комплекс монашеского ордена паулинов Ясная Гора создавался сотни лет и воплотил в себе художественные приемы стилей ренессанс ...
   2015-03-13
  • Архитектурно-планировочная организация производственных территорий г. Минска: основные направления современного развития 

   Морозова, Е. Б.; Морозов, В. Ф. (БНТУ, 2015)
   Рассматривается понятие промышленной инфраструктуры города и процесс ее исторического формирования в Минске. Устанавливаются особенности этого процесса, перспективные направления и мероприятия пространственно-планировочного развития и совершенствования производственных территорий города. Использован опыт научно-исследовательской программы сотрудничества с Белостокским техническим ...
   2015-03-12
  • Архитектурно-планировочная структура жилого дома замкнутого типа в городе Сенендедже 

   Талебани, М. М. (БНТУ, 2015)
   В данной статье рассматривается жилой дом Асефа-Везири в городе Сенендедже как пример замкнутого типа жилища «интроверт» в областном центре провинции Курдистана, городе Сенендедже. Анализируется планировочная структура и функциональное зонирование. Установлена взаимосвязанность и взаимодействие между архитектурно-планировочной структурой города и традиционным оформлением народного ...
   2015-03-13
  • Архитектурно-художественные особенности дверей и окон фасадов памятников гражданской архитектуры г. Минска 

   Шестак, Ю. Т. (БНТУ, 2015)
   Статья посвящена окнам и дверям как элементам архитектурно-художественного декора фасадов зданий. Исследуются декоративные характеристики и способы художественной выразительности дверей и окон, сохранившихся на фасадах памятников гражданской архитектуры в г. Минске.
   2015-03-13
  • Архитектурные особенности промышленных зданий Гродно как объектов индустриального наследия 

   Сысоева, О. И. (БНТУ, 2015)
   В статье рассматриваются особенности архитектуры соранившихся промышленных зданий города Гродно в контексте этапов развития его промышленности.
   2015-03-13
  • Безбарьерная среда общедоступных открытых территорий, зданий и сооружений: особенности проектирования 

   Лазовская, Н. А. (БНТУ, 2015)
   В статье изложены результаты научно-исследовательской работы «Провести исследования и разработать рекомендации по созданию безбарьерной среды при проектировании зданий и сооружений различного назначения» (руководитель темы – кандидат архитектуры, доцент Н.А. Лазовская); рассмотрены современные подходы по созданию безбарьерной среды при проектировании общедоступных открытых ...
   2015-03-12