Now showing items 16-35 of 454

  • Nazwa i miejsce w przestrzeni miasta 

   Bardzińska-Bonenberg, T. (БНТУ, 2015)
   Praca ma na celu zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią nazwy ulic i placów w miastach o długiej i skomplikowanej historii. Przedstawiono w niej przykłady zmian, jakie zachodziły w okresie ponad dwustu lat historii Poznania. Nazwy miejsc są doskonałym źródłem nauki historii powstawania miast i kolejnych decyzji w zmieniającej się sytuacji regionu.
   2015-03-13
  • Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Majewska, A.; Małgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W drugiej połowie XIX w., na parcelowanych gruntach majątków ziemskich, zaczęły powstawać wokół Warszawy tzw. letniska. Początkowo zamieszkiwała je zamożniejsza ludność miasta, która przejeżdżała tu na willegiaturę, ale stopniowo osady te przekształcały sie w samodzielne jednostki mieszkaniowe, które do dziś pełnią znaczącą rolę w strukturze osadniczej Warszawy. W miejscowościach ...
   2015-03-12
  • Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju 

   Chmielewski, J.; Majewska, A.; Malgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W artykule przedstawiono współczesne problemy, z jakimi musi się zmierzyć planowanie przestrzenne i urbanistykę oraz podejmowane rozwiązania przy uwzględnieniu idei reurbanizacji i zrównoważonego rozwoju.
   2015-03-12
  • Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2015)
   Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie ...
   2015-03-13
  • Przekształcenia form architektury świątyni wskutek zmiany konfesj – na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie 

   Januszkiewicz, A. (БНТУ, 2017)
   Determination of the degree of transformation of architectural forms of a temple was the aim of the study. This process was shown on example of the Orthodox military church which was converted into a Roman Catholic church of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Lublin. The paper presents some aspects of the process of adaptation and transformation of the above ...
   2017-05-30
  • Przekształcenia konwersyjne form architektury sakralnej pogranicza po II wojnie światowej na przykładzie wybranych świątyń poewangelickich 

   Teterycz-Dorosz, M. (БНТУ, 2014)
   Предметом исследования является архитектурное переустройство евангелических храмов, расположенных на территории Вармии и Мазур. Цель исследования – представление главных изменений, возникающих в архитектуре храмов в результате их конверсии и отражающих различие между реформаторскими и римско-католическими святынями. Статья является попыткой ответить на вопрос – возможно ли ...
   2014-08-26
  • Public participation process as a tool for innovation in the design of public spaces. the case of superkilen park by Bjarke Ingels Group 

   Pallarés, Vicente Iborra; Castellanos, Iván Capdevila (БНТУ, 2016)
   В статье рассказывается, каким образом участие населения в процессе проектирования может стать инновационным инструментом при формировании общественных пространств. На примере парка Суперкилен в районе Норребро в Копенгагене детально описывается партиципация населения в разработке проекта в период с января по октябрь 2009 г. Этот проект был разработан архитектурным бюро Бьярке ...
   2016-05-10
  • Public space in the housing estates of Poznan metropolitan area: design strategy 

   Bonenberg, W. (БНТУ, 2015)
   The article was prepared on the basis of research conducted at the Faculty of Architecture at Poznan University of Technology. It constitutes an introduction to the subject of regeneration of housing areas in the Poznan Municipal Area in order to familiarize the reader with the method of socio-spatial analysis in relation to public space in housing estates.
   2015-03-13
  • Rewitalizacja mostów i innych obiektów inżynierskich 

   Łapko, A. (БНТУ, 2015)
   Artykuł prezentuje różne podejścia do rozwiązania problemu rewitalizacji obiektów inżynierskich, w tym mostów. Zaprezentowane są przykłady rewitalizacji przestrzeni w różnych środowiskach. W artykule podjęto próbę pokazania różnorodności problemu rewitalizacji przestrzeni.
   2015-03-13
  • Rewitalizacja zurbanizowanej przestrzeni miasta Biaјegostoku - na wybranych przykјadach projektуw studenckich 

   Łapko, Aleksy (БНТУ, 2016)
   В городском пространстве Белостока особое место занимает историческая застройка ул. Варшавской (прежде всего по поводу своей разнообразности). Однако, несмотря на то, что эта улица находится в центральной части города, некоторые фрагменты застройки нуждаются в обновлении, реконструкции, а иногда и перестройке. В статье представлены проблемы, связанные с процессом ревитализации ...
   2016-05-10
  • Suburbanizacja podwarszawska - odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania? 

   Małgorzata, D.; Majewska, A. (БНТУ, 2014)
   После 1989 года, когда начался процесс коренных реформ в Польше, появились различные новые явления, касающиеся жилищного строительства. Социальное переустройство «постсоциалистических» городов, материальное расслоение общества, необходимость заселения «старых» районов в большом городе направили внимание инвесторов на периферию. Новые участки «городского» строительства возникают ...
   2014-08-27
  • Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy, jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju 

   Majewska, A. (БНТУ, 2014)
   В Польше субурбанистические процессы во внешних зонах больших городов протекали отлично от других постсоциалистических стран. Большое влияние на развитие пригородной застройки имели три земельные реформы (1864, 1919, 1944), которые успешно ликвидировали крупные землевладения, что явилось причиной значительного раздробления землевладений и возникновения поселений часто оторванных ...
   2014-08-27
  • Transforming Minsk: an academic approach 

   Ciriquián, P. M.; Pallarés, V. I. (БНТУ, 2015)
   This paper presents the results of the workshop held at the University of Alicante focused on the transformation of Minsk central area. It should be taken into consideration the difficulties of the work as it was not possible to adapt the projects to the real situation of the city. The proposals try to offer an approach from a different culture and without profoundly knowing the ...
   2015-03-12
  • Wprowadzenie do badań na temat konwersji form architektury cerkwi wojskowych XIX-XX w. w Polsce 

   Januszkiewicz, A. (БНТУ, 2014)
   В статье представлены результаты предварительных исследований конверсии архитектурных форм православных церквей, возведенных для русских военных на польских землях в XIX – XX вв.
   2014-08-26
  • Z badań dziedzictwa kulturowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego na Podlasiu 

   Korolczuk, D.; Uścinowicz, J. (БНТУ, 2014)
   В статье изложена методика и результаты исследования историко-культурного наследия сел Подляшья, проводимого на кафедре «Архитектура локальных культур» архитектурного факультета Политехники Белостокской.
   2014-08-26
  • Zagrożenia zrównoważonego rozwoju w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Malgorzata, D.; Majewska, A.; Kardaś, A. (2015)
   Strefa Podmiejska to obszar przejściowy pomiędzy miastem i wsią, pomiędzy tradycyjnymi terenami zabudowanymi i terenem podmiejskim miasta centralnego a tradycyjnymi terenami wiejskimi, który charakteryzują przeobrażenia użytkowania ziemi i cechy społeczno - demograficzne. Współcześnie w Polsce, strefy podmiejskie większych miast, podlegają dynamicznym procesom urbanizacyjnym. W ...
   2015-03-12
  • Ławra Supraska 1500-2014 – w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Ławra Supraska 1500-2014 – w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 212 - 225.
   2015-03-13
  • Аб’ёмна – прасторавыя кампазіцыі сучасных праваслаўных храмаў беларусі (асноўныя характарыстыкі) 

   Арабей, В. Г. (БНТУ, 2013)
   У якасці асноўных характарыстык аб’ёмна-прасторавай кампазіцыі сучасных праваслаўных храмаў, якія дамінуюць пры стварэнні архітэктурнага вобраза будынка царквы, вылучаюцца: сістэма гарызантальных і вертыкальных восяў; варыянты кампазіцый (цэнтрычная, лінейная, цэнтрычна-лінейная, лінейна-цэнтрычная, групавая); колькасць аб’ёмных элементаў кампазіцый. Выкарыстоўванне разнастайных ...
   2014-01-10
  • Автомагистраль М-8: от почтовых станций до придорожных кафе 

   Малков, И. И.; Евстратенко, А. В. (БНТУ, 2017)
   В статье проведен анализ сохранности зданий почтовых станций, современного состояния и использования данных объектов. Рассмотрены варианты архитектурно-планировочных решений возведенных в современных условиях объектов придорожного сервиса вдоль трассы М-8.
   2017-05-30
  • Агрогородок Семежево: перспективы развития агротуризма 

   Киселева, М. С.; Жилевич, П. М.; Савин, С. Ю.; Шуганов, Д. В. (БНТУ, 2013)
   Выявление и изучение сведений об историческом прошлом деревни Семежево Копыльского района содействовало обоснованию и разработке мероприятий по восстановлению здания общеобразовательной школы 1955 г. строительства. Архитектура школы имеет характерные черты учреждений общественного образования. Научное исследование историко-культурного потенциала Семежево и проектные проработки ...
   2014-01-13