Now showing items 10-29 of 454

  • Hamburg 2013 Architecture & Sustainability 

   Kuc, S. (БНТУ, 2015)
   Kuc, S. Hamburg 2013 Architecture & Sustainability / S. Kuc // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 184 - 189.
   2015-03-13
  • Helioplastyka form architektonicznych w rysunku odręcznym 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2015)
   Rysunek architektoniczny jest podstawowym środkiem wyrazu przestrzeni i tradycyjnym narzędziem projektowania architektury. Oddanie rzeczywistości świetlno-barwnej w rysunku odręcznym jest warunkiem odwzorowania istotnego komponentu kontekstu miejsca jakim jest oświetlenie w architekturze.
   2015-03-13
  • High&low-tech. Innowacyjna technologia architektury spolecznej miast przyszlosci 

   Tuszynski, Krzysztof (БНТУ, 2019)
   High&low-tech to postać wysokiej a zarazem prostej technologii budowlanej umożliwiającej tanie i szybkie budowanie domów i osiedli dla osób przewidywanej napływowej fali migracyjnej, które będą mogły dzięki niej same wznosić swoje siedziby. Wysoka technologia służyłaby powstaniu tanich materiałów i rozwiązań budowlanych o wysokich parametrach konstrukcyjnych oraz izolacyjnych ...
   2019-07-24
  • Historyczne miasta oraz ich rozwój dla potrzeb społeczeństwa (nowe dzielnice autorstwa Renzo Piano) 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2014)
   Интеграция новых урбанизированных образований с существующей исторической городской тканью представляет собой сложную задачу для градостроителей и архитекторов. Проекты, выполненные под руководством Ренцо Пьяно для Тренто (реализации 2013), Генуи и Милана демонстрируют современные способы регенерации городских районах и их интеграции с окружающей городской тканью. Разнообразие и ...
   2014-08-27
  • Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 308 - 317.
   2015-03-13
  • Kryterium archetypu w teorii projektowania założeń architektoniczno-krajobrazowych miejsc pamięci 

   Wojtkiewicz, S. (БНТУ, 2017)
   W artykule przedstawiono kryterium archetypu w teorii projektowania miejsc pamięci. Praca dotyka kwestii metodycznych w kreowaniu przestrzeni architektoniczno-krajobrazowych kommemoratywnych. Artykuł uwypukla rolę strukturalną i czasoprzestrzenną w formowaniu architektoniczno-krajobrazowego kodu miejsc pamięci. Odnosząc się do znaczeń sacrum i profanum w emocjonalnym odbiorze ...
   2017-05-30
  • Nazwa i miejsce w przestrzeni miasta 

   Bardzińska-Bonenberg, T. (БНТУ, 2015)
   Praca ma na celu zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią nazwy ulic i placów w miastach o długiej i skomplikowanej historii. Przedstawiono w niej przykłady zmian, jakie zachodziły w okresie ponad dwustu lat historii Poznania. Nazwy miejsc są doskonałym źródłem nauki historii powstawania miast i kolejnych decyzji w zmieniającej się sytuacji regionu.
   2015-03-13
  • Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Majewska, A.; Małgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W drugiej połowie XIX w., na parcelowanych gruntach majątków ziemskich, zaczęły powstawać wokół Warszawy tzw. letniska. Początkowo zamieszkiwała je zamożniejsza ludność miasta, która przejeżdżała tu na willegiaturę, ale stopniowo osady te przekształcały sie w samodzielne jednostki mieszkaniowe, które do dziś pełnią znaczącą rolę w strukturze osadniczej Warszawy. W miejscowościach ...
   2015-03-12
  • Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju 

   Chmielewski, J.; Majewska, A.; Malgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W artykule przedstawiono współczesne problemy, z jakimi musi się zmierzyć planowanie przestrzenne i urbanistykę oraz podejmowane rozwiązania przy uwzględnieniu idei reurbanizacji i zrównoważonego rozwoju.
   2015-03-12
  • Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2015)
   Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie ...
   2015-03-13
  • Przekształcenia form architektury świątyni wskutek zmiany konfesj – na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie 

   Januszkiewicz, A. (БНТУ, 2017)
   Determination of the degree of transformation of architectural forms of a temple was the aim of the study. This process was shown on example of the Orthodox military church which was converted into a Roman Catholic church of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Lublin. The paper presents some aspects of the process of adaptation and transformation of the above ...
   2017-05-30
  • Przekształcenia konwersyjne form architektury sakralnej pogranicza po II wojnie światowej na przykładzie wybranych świątyń poewangelickich 

   Teterycz-Dorosz, M. (БНТУ, 2014)
   Предметом исследования является архитектурное переустройство евангелических храмов, расположенных на территории Вармии и Мазур. Цель исследования – представление главных изменений, возникающих в архитектуре храмов в результате их конверсии и отражающих различие между реформаторскими и римско-католическими святынями. Статья является попыткой ответить на вопрос – возможно ли ...
   2014-08-26
  • Public participation process as a tool for innovation in the design of public spaces. the case of superkilen park by Bjarke Ingels Group 

   Pallarés, Vicente Iborra; Castellanos, Iván Capdevila (БНТУ, 2016)
   В статье рассказывается, каким образом участие населения в процессе проектирования может стать инновационным инструментом при формировании общественных пространств. На примере парка Суперкилен в районе Норребро в Копенгагене детально описывается партиципация населения в разработке проекта в период с января по октябрь 2009 г. Этот проект был разработан архитектурным бюро Бьярке ...
   2016-05-10
  • Public space in the housing estates of Poznan metropolitan area: design strategy 

   Bonenberg, W. (БНТУ, 2015)
   The article was prepared on the basis of research conducted at the Faculty of Architecture at Poznan University of Technology. It constitutes an introduction to the subject of regeneration of housing areas in the Poznan Municipal Area in order to familiarize the reader with the method of socio-spatial analysis in relation to public space in housing estates.
   2015-03-13
  • Rewitalizacja mostów i innych obiektów inżynierskich 

   Łapko, A. (БНТУ, 2015)
   Artykuł prezentuje różne podejścia do rozwiązania problemu rewitalizacji obiektów inżynierskich, w tym mostów. Zaprezentowane są przykłady rewitalizacji przestrzeni w różnych środowiskach. W artykule podjęto próbę pokazania różnorodności problemu rewitalizacji przestrzeni.
   2015-03-13
  • Rewitalizacja zurbanizowanej przestrzeni miasta Biaјegostoku - na wybranych przykјadach projektуw studenckich 

   Łapko, Aleksy (БНТУ, 2016)
   В городском пространстве Белостока особое место занимает историческая застройка ул. Варшавской (прежде всего по поводу своей разнообразности). Однако, несмотря на то, что эта улица находится в центральной части города, некоторые фрагменты застройки нуждаются в обновлении, реконструкции, а иногда и перестройке. В статье представлены проблемы, связанные с процессом ревитализации ...
   2016-05-10
  • Suburbanizacja podwarszawska - odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania? 

   Małgorzata, D.; Majewska, A. (БНТУ, 2014)
   После 1989 года, когда начался процесс коренных реформ в Польше, появились различные новые явления, касающиеся жилищного строительства. Социальное переустройство «постсоциалистических» городов, материальное расслоение общества, необходимость заселения «старых» районов в большом городе направили внимание инвесторов на периферию. Новые участки «городского» строительства возникают ...
   2014-08-27
  • Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy, jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju 

   Majewska, A. (БНТУ, 2014)
   В Польше субурбанистические процессы во внешних зонах больших городов протекали отлично от других постсоциалистических стран. Большое влияние на развитие пригородной застройки имели три земельные реформы (1864, 1919, 1944), которые успешно ликвидировали крупные землевладения, что явилось причиной значительного раздробления землевладений и возникновения поселений часто оторванных ...
   2014-08-27
  • Transforming Minsk: an academic approach 

   Ciriquián, P. M.; Pallarés, V. I. (БНТУ, 2015)
   This paper presents the results of the workshop held at the University of Alicante focused on the transformation of Minsk central area. It should be taken into consideration the difficulties of the work as it was not possible to adapt the projects to the real situation of the city. The proposals try to offer an approach from a different culture and without profoundly knowing the ...
   2015-03-12
  • Wprowadzenie do badań na temat konwersji form architektury cerkwi wojskowych XIX-XX w. w Polsce 

   Januszkiewicz, A. (БНТУ, 2014)
   В статье представлены результаты предварительных исследований конверсии архитектурных форм православных церквей, возведенных для русских военных на польских землях в XIX – XX вв.
   2014-08-26